3,2 млн. лв. тръгват към тютюнджиите

Парите са за предадена и неизплатена продукция от 2010 и 2016 г.

Бизнес зона

от Мария Петрова 76 прегледа 0

3,2 млн. лв. тръгват към тютюнджиите

Тютюнопроизводителите могат да кандидатстват за държавната помощ de minimis. Приемът на документи стартира вчера и ще продължи до 10 май. По мярката ще бъдат обезщетени стопани, които са произвели и предали продукция през минали години, но до момента не са получили плащане.


Държавната помощ de minimis, която се предоставя на тютюнопроизводителите, има за цел да покрие част от разходите за производство, съхранение и предаване на суров тютюн.


Земеделските стопани, които могат да кандидатстват за помощта de minimis, трябва да са вписани в публичния регистър на тютюнопроизводителите в Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г.


Право на подпомагане по схемата имат физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации. Те трябва да имат сключени договори за изкупуване на суров тютюн и приемо-предавателни протоколи за реколта 2010 с „Исперих - БТ“ АД и с „Лийв Табако А. Михайлидис“ АД за реколта 2016.


Общият размер на предоставените на едно лице или предприятие помощи по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2017 г. -2019 г.).


Документи за кандидатстване ще се приемат в съответните областни дирекции на ДФ „Земеделие“. Крайният срок за изплащане на помощта е 22 май 2019 г. От фонда уточняват, че се допуска изплащане на помощта и след срока при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициент.

Коментари