"Асарел-Медет" АД търси ръководител на отдел "Счетоводен"

Бизнес зона

от Екип Марица 1404 прегледа 0

"Асарел-Медет" АД търси ръководител на отдел "Счетоводен"


Минно-обогатителен комплекс "Асарел-Медет"АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди.

"Асарел-Медет"АД е основен фактор за социално-икономическото развитие и облика на община Панагюрище и Пазарджишка област. Като едно от най-големите индустриални предприятия има структуроопределящо значение за българската икономика и важен принос за брутния вътрешен продукт на страната.

КОМПАНИЯТА ТЪРСИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДЕН"

И ПРЕДЛАГА

възможност за професионално развитие във водеща българска компания,
която е предпочитан работодател, лидер в минерално-суровинната индустрия и пример за корпоративна социална отговорност

Кратък профил на длъжността

* Главният счетоводител ръководи отдел "Счетоводен“ и е пряко подчинен на Директор "Финансово-икономически дейности".

* Активно участва във формиране, усъвършенстване и реализиране на фирмената политика и изпълнение на стратегическите цели в счетоводната отчетност.

* Организира синтетичната и аналитичната счетоводна отчетност при спазване на счетоводните принципи и изисквания на действащите счетоводни стандарти.

* Изготвя и развива индивидуален сметкоплан на дружеството, обезпечаващ информационното осигуряване на управленските звена.


*Изготвя периодични финансови отчети (счетоводен баланс, отчет за доходите, отчет за паричния поток, отчет за измененията в собствения капитал и приложения).


*Изготвя консолидирани финансови отчети.

* Разработва амортизационна политика и политика за отчитане влагането на материални ресурси в производството.

* Изготвя и отговаря за своевременно подаване на данъчни декларации, статистически форми и други документи в съответствие с българското законодателство.

* Извършва контрол върху спазването на финансовата дисциплина в дружеството чрез ежедневен контрол и верификация на основанията за извършване на плащания.


*Преглежда и подписва счетоводни справки, актове за брак, актове за въвеждане на ДМА и други документи, описани в процедурите за документооборота в дружеството, за които е упълномощен.

* Ръководи дейността на своя екип и следи за изпълнението на бюджета на отдел "Счетоводен".

* Ежегодно извършва преглед и прави предложения за усъвършенстване на организационната структура и щатно разписание на отдела.

* Изготвя становища доклади и обосновки. Подготвя изходяща кореспонденция, касаеща работата на отдела.

Образователни и квалификационни изисквания

* образование:

Висше икономическо образование - специалност "Счетоводство и контрол"

* професионален опит:

За изпълнение на професионалните задължения е необходим най-малко 7 години трудов стаж в областта на счетоводната отчетност на ръководни позиции.

* допълнителни квалификационни изисквания:

- ACCA е предимство;

- Познаване в детайли на счетоводното, осигурителното, данъчното, валутното и търговското законодателство;

- Изготвяне на индивидуални и консолидирани финансови отчети на базата на международните стандарти;

- Познания в областта на анализа на финансово-икономическото състояние на търговските дружества;

- Владеене на английски език.

* лични качества:

Отговорност, почтеност, способност за мотивиране на екип, добра комуникативност, организираност, експедитивност, способност за работа под напрежение.

Необходими документи за кандидатстване:

Молба, подробна автобиография, диплома за завършено висше образование, документи за допълнителна квалификация, езикова подготовка и компютърна грамотност.

Срокът за подаване на документите е до 30.11.2017 г. на е-mail: pbox@asarel.com и nelipoptoleva@asarel.com

Всички кандидати, които са одобрени в първия етап на подбор по документи, ще получат покана за интервю.

Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. "Асарел-Медет"АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

Коментари