Елеонора Серафимова остава шеф на Окръжния съд

Висшият съдебен съвет единодушно одобри кандидатурата й с 11 гласа "За"

Пазарджик

от Екип Марица 138 прегледа 0

Елеонора Серафимова остава шеф на Окръжния съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 11 гласа „за“ избра за втори мандат Елеонора Петрова Серафимова за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Пазарджик.

Елеонора Серафимова има над 24 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Била е младши съдия в Окръжен съд – Пазарджик в периода от 03.10.1994 г. до 10.04.1996 г.. От 10.04.1996 г. до 01.04.2000 г. е съдия в Районен съд – Пазарджик, като в периода от 01.04.200 г. до 03.09.2001 г. заема длъжността заместник-председател. В Окръжен съд – Пазарджик Серафимова е съдия от 03.09.2001 г., а от 26.11.2013 г. и към настоящия момент е административен ръководител.

На проведеното на 22.10.2018 г. Общо събрание на съдиите при Окръжен съд – Пазарджик единодушно е взето решение, на основание чл. 169, ал. 3, т. 2 от ЗСВ във връзка с чл. 85, ал. 3, т. 2 от ЗСВ да направи предложение за назначаване на съдия Серафимова за административен ръководител на Окръжен съд – Пазарджик.

По време на изслушването пред Съдийската колегия съдия Серафимова представи като основни постижения в работата на съда драстичното намаляване на просрочените актове и висящността на делата, утвърждаване ролята на Общото събрание и създаването на Информационен център.

В концепцията си за стратегическо управление кандидатът залага следните стратегически цели: запазване и надграждане на постигнатите добри стандарти в правораздавателната дейност; осигуряване кадровата обезпеченост на съдилищата в Пазарджишкия съдебен район; поддържане мотивацията на съдиите за професионално развитие; оптимизиране на административната дейност за постигане на още по-високо качество на работата и предлаганите съдебни услуги; развиване на съществуващите възможности на информационните технологии и внедряването на всяка подходяща новост в тази област за подобряване и облекчаване правораздавателната дейност, административната дейност и условията на труд; подобряване на материалната база; повишаване на доверието в съдебната власт и в частност в съда чрез продължаване добрите практики дали положителни резултати.

Сред заложените конкретни мерки са провеждане на срещи между ръководителите на отделения и съдиите за обсъждане на проблемите при забавени дела повече от шест месеца, при отменени дела или противоречива практика между съставите в отделението при идентични дела, както и при противоречива практика на районните съдилища. Предвижда се по-активно използване на възможностите за призоваване и уведомяване по електронен път, както и увеличаване броя на съдебните помощници.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Съдийската колегия Иван Новански, Олга Керелска, Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Севдалин Мавров във връзка с изразеното становище и поставените въпроси от адв. Васил Ковачев при Адвокатска колегия – Благоевград; командироването на бившия председател на Районен съд – Велинград за попълване състава на наказателната колегия в Окръжен съд – Пазарджик; предприетите управленски мерки в предходен период във връзка с незаетата длъжност „административен ръководител“ на Районен съд – Велинград в продължение на повече от четири години към м. април 2018 г.; проблема с кадровата обезпеченост - командироването на съдии от съдебния район в съдилища извън него, предпочитанията на младшите съдии да продължат професионалната си реализация в друг съдебен район, прилагането на процедурите по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ; командироването на съдия от Районен съд – Пещера при условията на кадрова необезпеченост в съда. Коментирани бяха приложимият подход за обективно отчитане на натовареността и тежестта на делата с фактическа и правна сложност; ролята на административния ръководител при отстояване независимостта на съдиите и повишаване на общественото доверие. Зададени бяха и въпроси за евентуалните последици от децентрализация на провежданите от ВСС конкурси, както и за личната позиция на съдия Серафимова по отношение запазване на районните съдилища и Окръжен съд - Пазарджик при реформата на съдебната карта.

В отговор на въпрос зададен от Драгомир Кояджиков стана ясно, че в посочения в Концепцията срок – 22.11.2018 г. е въведен модул, позволяващ достъп на страните и техните пълномощници до електронните папки на делата при съответните стандарти за защита на личните данни и класифицираната информация. Въпроси към кандидата са зададени и от Български институт за правни инициативи.

Съдия Серафимова бе подкрепена от Севдалин Мавров, Боряна Димитрова, Цветинка Пашкунова, Вероника Имова и Красимир Шекерджиев, които се обединиха около тезата, че тя е изключителен професионалист, успешен административен ръководител и лидер. Отчетено бе, че кандидатурата и е номинация на Общото събрание на съдиите при Окръжен съд – Пазарджик, които единодушно са я подкрепили и при проведеното през м. ноември изслушване. Сред изложените аргументи бяха представянето на концепцията ѝ, отличаваща се с ясно структурирани идеи, цели и мерки, както и ангажираността ѝ при отстояване интересите на съдиите и съдилищата в съдебния район.

Коментари