Как да се пазите от пожари при отопление на твърдо гориво

Регион

от Екип Марица 391 прегледа 0

Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива

През отоплителния сезон и трайното застудяване, характерно за периода се повишава честотата на употреба на отоплителни уреди на твърдо гориво и свързаните с тях инсталации. Обръщаме, Ви специално внимание на тенденцията за нарастващ брой инциденти, като пожари причинени от неправилната им и несъобразена с противопожарните правила, експлоатация. Спазването на долуизброените правила ще снижи до минимум риска от възникването на произшествия от такъв характер.

Използването на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да бъде съобразено с инструкцията на производителя. Горивните камери са изчислени за използване с определен тип гориво и използването на друг вид с по-висока калоричност нанася поражения върху уреда - стените и казанчетата на печките прогарят и увеличават пожарната опасност на уреда.

Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!

При инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазят минимални изисквания за безопасност:

Уредът да се поставя на разстояние от горими предмети не по-малко от 50-80 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали. Задължително да се поставя негорима подложка под печката. Димоотводните тръби (кюнците) трябва да бъдат укрепени стабилно и съобразени с отстоянието им до горими материали. Печките не трябва да се палят с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта да запалване на другия ден. След ползване на печка на твърдо гориво - трябва да се угаси огъня и да се почисти. Опасно е т. нар. непълно горене или тлеене на дървесината, при което се отделя въглероден оксид - силно токсичният продукт на горенето. Той не се усеща, но може да доведе до задушаване. Ако печката се самозагаси, трябва да се почисти горивната й камера! Да не се изхвърля гореща пепел (сгурия) на място в близост до горими отпадъци или в контейнерите за смет! Да не се оставят до отоплителните уреди дрехи и сушене и др. леснозапалими материали. Зиданите печки (камини) трябва да са монтират на конзоли, вградени в носещи стени на плътна негорима основа с височина поне 25 см. от горимия под до огнището. Те трябва да са добре измазани или изолирани с негорими материали, като не се допускат никакви процепи и пукнатини, през които горенето може да се разпространи към съседни помещения. Да се спазват правилата за съхраняване на горивата - в специално устроени места, които не са в непосредствената близост до помещенията за живеене. Пристроените към къщите навеси, в които се съхраняват въглища трябва да са с негоримо покритие до плътни негорими стени. При наличие на влага въглищата могат да се самозапалят! Въглищата трябва да се складират на отделни купчини с височина до 2 метра.

КОМИНИТЕ И ТЯХНАТА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН

Коминът е елемент от сградата, чието предназначение е да отвежда безопасно продуктите на горене навън в атмосферата. Всяко негово нерегламентирано преустройство, неправилно проектиране или изграждане от материали несответсващи на съответните изисквания, може и практиката доказва, че често довежда до тежки инциденти, свързани със сериозни материални щети и загуба на човешки живот.

Вентилационната система е различна инсталация, чрез която най-общо казано се поддържа чистотата и подвижността на въздуха. Използването на вентилационни въздуховоди, в ролята на комини е недопустимо. Те не са предназначени да пренасят продукти на горивни процеси. Често срещани опасни варианти са и отдушниците в баните, да се използват за подвключване на абсорбатори, обслужващи уреди за приготвяне на храна.

- Не трябва да се изгарят в печките неща, които са различни от дървесина и въглища. Всякакъв друг материал, особенно полимерните отпадъци са продукти, които предизвикват отлагания в комините и са крайно опасни поради своята токсичност и способността им да образуват пожароопасни налепи в коминното тяло. Самозапалванията в непочистените комини са много чести, при което тези отлагания развиват критично голяма температура, която компрометира целостта на конструкцията на коминните тела, а това води до проникването на токсични и нагрети до висока температура продукти на горенето в помещенията.

- Отворите към комина трябва да се затварят със стандартни ламаринени розетки. В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията. Комините трябва да се почистват периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) от налепи и сажди. Там, където те преминават през горими междуетажни конструкции, както и през таваните трябва да са специално защитени с негорими материали и измазани отвън и отвътре.

Коментари