Областният върна решения на ОбС-Белово за плажа и 2 училища

Регион

от Екип Марица 134 прегледа 0

Областният върна решения на ОбС-Белово за плажа и 2 училища

Със заповеди на областния управител Стефан Мирев са върнати за ново обсъждане незаконосъобразни решения на Общинския съвет в Белово за продажбата на плажа и преобразуването на две училища в частна общинска собственост, съобщават от Областната администрация.

Решение № 678 от 27.06.2019 г. Общински съвет Белово е взел решение да се извърши продажбата чрез публично оповестен конкурс на имот находящ се местността „Топлата вода“. В имота, предмет на продажбата има построена двуетажна /търговска/ сграда, която не е отразена в приложената към решението скица. Към решението е приложен Акт за частна общинска собственост, в който не са описани сградата и плувните басейни, попадащи в имота. Общинският съвет е приел като начална конкурсна цена на имота 75 000 лв. /при данъчна оценка 74 094,20 лв./, която е по – ниска от определената пазарна оценка от лицензиран оценител.

Решение № 681 от 27.06.2019 г.  Общински съвет Белово дава съгласие за промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Момина Клисура и ОУ „Св Св. Кирил и Методий“ в с. Габровица. Имотите, предмет на решението, представляват училища /макар и закрити/, същите не са загубили предназначението си за задоволяване на обществени потребности от местно значение и съгласно чл. 3, ал.2, т.3 от ЗОС са публична общинска собственост по своя характер. Имотите освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, следва да се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.

На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатото за ново обсъждане решение не влиза в сила и следва да се разгледа от Общински съвет в 14 – дневен срок от получаването на заповедта на Областния управител.

Заповедите за връщане на решенията на Общинските съвети са публикувани на сайта на Областна администрация Пазарджик.

Коментари