Задължителна предучилищна за 4-годишните

Образование

от Марица вест. 726 прегледа 0

Задължителна предучилищна за 4-годишните

Предучилищното образование да стане задължително и за 4-годишните деца от 2020 година. Това е записано в плана за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, приет от кабинета.

Той обхваща периода 2018-2020 година и съдържа политики и мерки за превенция на отпадането от училище и за компенсиране на пропуснатите знания и умения за отпадналите преждевременно от системата. За въвеждането на задължително предучилищно образование от по-ранна възраст е нужна и законова промяна, тъй като в момента то започва от 5-годишна възраст.

Планът за намаляване на отпадащите ученици е подготвен от Министерството на образованието и науката, от където вече обявиха намерението си да предложат задължителна предучилищна и за 4-годишните. Мотивът е, че децата, които са ходили на детска градина, по-трудно отпадат от училище.

За осигуряване на равен достъп до образование на деца и ученици от семейства от социално слаби и уязвими групи в социалните мерки на плана е предвидено за еднократна помощ за деца, записани в първи клас, да се предоставят по 11.5 млн. лева всяка година. Такива помощи се получават и в момента.
19 000 деца със специални образователни потребности трябва да бъдат включени в мерките за приобщаващо образование.

Правителството одобри и отпускането на 2.14 млн. лева субсидии за частни училища и за стипендии на учениците в тях. Условието е да намалят таксите за децата. За 2018 г. от това право се възползват само 6 частни детски градини и 9 частни училища.

Коментари