Зърното се декларира по нови правила

Който не е подал документи, трябва да се регистрира в ОД "Земеделие" до 30 март 2019 г.

Бизнес зона

от Мария Петрова 133 прегледа 0

Зърното се декларира по нови правила

Произведената пшеница и още 10 култури ще се декларират по нови правила. Те са заложени в приетите промени на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз​. ​Корекциите са в чл. 58 н и чл. 58 о относно нормативната база, касаеща мониторинга на пазара на зърно.

Съгласно промените земеделските производители на зърно подават ежегодно в съответната областна дирекция „Земеделие“ декларация по образец за количество произведено зърно през текущата година. Декларацията се подава в различен срок според отглежданата култура​ - до 30 септември - за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица. ​Царевица, слънчоглед, соя и оризова арпа се декларират до 30 ноември.

Търговци, които имат обекти за съхранение на зърно, трябва да подават ежемесечно, до 3-то число на следващия месец, декларация за налично количество зърно в тях. В срок до 30.03.2019 г . собствениците или ползватели на складовете с капацитет над 50 тона са длъжни да подадат декларация по образец за вписване в регистъра на обектите за съхранение на зърно.

Към нея прилагат нотариален акт, удостоверяващ правото на собственост или на ползване, копие на договор за наем. Информацията се отнася за обекти, които до настоящият момент не са вписани в базата данни на Областна дирекция "Земеделие" -Пловдив.

Предприятията за преработка на зърно подават в края на всяко тримесечие в съответната областна дирекция „Земеделие“ декларация по образец за количеството преработено от тях зърно по видове за съответното тримесечие.

Що е то зърно и обект за съхранение

- Зърно е обикновена пшеница, твърда пшеница, царевица, ечемик, ръж, овес, тритикале, слънчоглед, рапица, соя, и оризова арпа.

- Декларации за произведено количество зърно се подават от всички земеделски производители, които отглеждат зърно на площ над 500 дка.

- Обект за съхранение на зърно е отделен склад или група складове с общ капацитет над 50 т, който се намира на един адрес или в един имот.

- Предприятие за преработка на зърно са мелници, включително оризовите, предприятия и цехове за производство на фуражи, нишесте, малц, белени слънчогледови семки, биогорива, маслодобивни предприятия, спиртоварни, пивоварните и предприятия за пакетиране на зърно и зърнени продукти.

Коментари